წესები და პირობები

წინამდებარე წესები და პირობები წარმოადგენს თქვენსა და შპს „ბიზონს“ (შემდგომში „კომპანია“ ან „ჩვენ“) შორის დადებულ ხელშეკრულებას (შემდგომში „წესები და პირობები“), რომელიც არეგულირებს თქვენ მიერ კომპანიის კუთვნილი ვებგვერდის (შემდგომში პლატფორმა) გამოყენებასა და მომსახურების მიღებას. გთხოვთ, განაცხადის გამოგზავნამდე ყურადღებით წაიკითხოთ წინამდებარე პირობები. დოკუმენტში გაეცნობით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ხდება მომსახურების გაწევა, მომსახურების დასრულება ან პირობების ცვლილება, პრობლემების მოგვარება და სხვა. Bizon.ge-ის სერვისების გამოყენებით, თქვენ ეთანხმებით შემდეგ პირობებს: პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების პოლიტიკაზე თანხმობა პერსონალური ინფორმაცია, რომელსაც კომპანია თქვენგან ან მესამე პირებისგან მოიპოვებს მუშავდება თქვენი თანხმობის საფუძველზე, პლატფორმის წესებში განსაზღვრული კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესაბამისად. განაცხადის ფორმაში “ვეთანხმები წესებს და პირობებს”- მონიშვნით თქვენ ასევე ეთანხმებით კონფიდენციალობის პოლიტიკას. კომპანიის პასუხისმგებლობა 1. თქვენ ადასტურებთ, რომ თავისუფალი ხართ არჩევანში ისარგებლოთ თუ არა Bizon-ის სერვისებითა და პლატფორმებით და ამას აკეთებთ თქვენი შეხედულებით, დისკრეციითა და რისკით. 2. ჩვენ უზრუნველვყოფთ მომსახურების გაწევას შესაბამისი კვალიფიკაციითა და ზრუნვით და წინამდებარე წესებში აღწერილი პირობების შესაბამისად. ჩვენ არავითარ სხვა დაპირებასა და გარანტიას არ ვიძლევით სერვისთან ან რაიმე პროდუქტთან დაკავშირებით, რომელიც შეადგენს მომსახურების ნაწილს, შესაბამისად, გამოვრიცხავთ (კანონით დადგენილ ფარგლებში) ჩვენს პასუხისმგებლობას აღნიშნულთან დაკავშირებით (მათ შორის, ნაგულისხმევ გარანტიებს, დამაკმაყოფილებელ ხარისხს ან/და თქვენს მიზნებთან შესაბამისობას) კერძოდ, ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ პლატფორმა ან/და სერვისი იქნება მუდმივად ხელმისაწვდომი ან არ ექნება პროგრამული შეცდომები, ვირუსები ან სხვა შეცდომები. 3. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი თქვენს ან ნებისმიერი პირის წინაშე სახელშეკრულებო, გაუფრთხილებელი, დელიქტური ან სხვა სახით, ნებისმიერი დანაკარგისა და ზიანისთვის, რომელიც წარმოიშვა, ან რაიმე ფორმით დაკავშირებული არის: ა) თქვენს ან ნებისმიერ მესამე პირის მიერ მომსახურების გამოყენებასთან, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ზიანი ბიზნესის დაკარგვისთვის, მოგების დაკარგვისთვის (მათ შორის მოსალოდნელი მოგების დაკარგვის ან მიუღებლობისთვის) ბიზნეს საქმიანობის შეწყვეტისთვის, ან სხვა ფულადი ან არსებითი/ნივთობრივი დანაკარგისთვის. კომპანიის პასუხისმგებლობა მომხმარებლის წინაშე ვრცელდება კომპანიის ვალდებულებების განზრახ, ბრალეულ დარღვევაზე და გულისხმობს ამგვარი დარღვევის შედეგად დამდგარი პირდაპირი ზიანის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ანაზღაურების ვალდებულებას. ბ) თქვენს მიერ პლატფორმაზე არსებული ნებისმიერი ბმულის გამოყენებასთან. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ინტერნეტ ვებგვერდის/პლატფორმის ბმულის შინაარსზე, რომელზეც გადამისამართდებით ვებგვერდიდან/პლატფორმიდან ან მისი მომსახურებიდან. 4. თქვენ ადასტურებთ, რომ კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი თქვენს ან მესამე პირის წინაშე სერვისში რაიმე ცვლილების, სერვისის შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში. 5. თქვენ ეთანხმებით, რომ იმ შემთხვევაში, თუ სერვისი, რომელიც ეკუთვნის კომპანიას ან მომსახურების მომწოდებლებს ან პლატფორმას, არ იმუშავებს გამართულად, ოპერაციის, ტრანზაქციის ან ტრანსმისიის შეფერხების ან შეწყვეტის, მონაცემების ან კონტაქტის ან ხაზების დაკარგვის ან დაზიანების, მესამე პირთა მიერ პლატფორმის ან მისი შემადგენლობის უკანონო გამოყენების, ან ნებისმიერ ჩვენს კონტროლს მიღმა არსებული გარემოების შემთხვევაში:       1. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი დანაკარგისთვის, მათ შორის მოგების დაკარგვისთვის, რომელიც გამოიწვია ზემოაღნიშნულმა, და ასეთი დანაკარგი არ ანაზღაურდება;       2. თუ რაიმე ასეთი შეცდომა გამოიწვევს თქვენი მოგების ან თქვენთვის გადასახდელი მოგების გაზრდას, თქვენ არ გაქვთ უფლება მიიღოთ ასეთი მოგება. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოთ კომპანიას ასეთი შეცდომის შესახებ და დაუბრუნოთ კომპანიას ასეთი შეცდომის შედეგად თქვენს ანგარიშზე ჩარიცხული ყველანაირი მოგება (კომპანიის მითითების შესაბამისად). 6. Bizon.ge არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციის/ოპერაციის/შეკვეთის კომპანიის მხრიდან ნებისმიერი მიზეზით გაუქმებისას დამდგარი პირდაპირი ან არაპირდაპირი ზიანისთვის. მოქმედების ვადა და შეწყვეტა 1. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მომხმარებლის მიერ ამ წესებსა და პირობებზე თანხმობის გაცხადების (ელექტრონულად მონიშვნის) შემდეგ და ძალაში რჩება მომსახურების დასრულებამდე. 2. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს საქართველოს კანონმდებლობით ან/და ამ წესებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ან კომპანიის ინიციატივით ნებისმიერ დროს. 3. მომხმარებელი ხელშეკრულების შეწყვეტას ახდენს კომპანიისთვის წინასწარი წერილობითი შეტყობინების (ელ-ფოსტით) გაგზავნის გზით. მომხმარებელი ვალდებულია ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ წერილობითი შეტყობინების კომპანიისთვის გაგზავნიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღეში სრულად დაფაროს კომპანიის წინაშე არსებული დავალიანება (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და შეასრულოს ხელშეკრულების შეწყვეტამდე არსებული ვალდებულებები. ცვლილებების შეტანა 1. კომპანია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს ცალმხრივად, ამავე პლატფორმაზე გამოქვეყნების ან/და ელექტრონული ფოსტით შეტყობინების გზით, შეიტანოს ცვლილებები ამ ხელშეკრულებაში და კონფიდენციალობის პოლიტიკაში მომხმარებლის შემდგომი დამატებითი თანხმობის გარეშე. ზემოთ ხსენებული ცვლილების შემდეგ პლატფორმის და მომსახურების გამოყენების გაგრძელება ჩაითვლება მომხმარებლის ხელშეკრულების ცვლილებებზე თანხმობად. 2. მომხმარებელი უფლებამოსილია კომპანიის ვებგვერდზე განთავსებიდან ან ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ამ წესებისა და პირობების მოქმედება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით. 3. იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიის მხრიდან ცვლილებების შეტანისას მომხმარებელი არ ისარგებლებს ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლებით, კომპანიის მიერ შეთავაზებული ცვლილებები (დამატებები) ჩაითვლება მომხმარებლის მიერ მიღებულად, ხელშეკრულება კი შეცვლილად, შეთავაზებული პირობების შესაბამისად. კომპანიას უფლება აქვს ცვლილება, რომელიც არ აუარესებს მომხმარებლის მდგომარეობას ძალაში შეიყვანოს კომპანიის ვებგვერდზე განთავსებისთანავე ან/და ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნისთანავე. 4. თუ გსურთ შეცვალოთ თქვენ მიერ შეკვეთილი სერვისი, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ. ჩვენ შეგატყობინებთ, თუ შესაძლებელია ცვლილების შეტანა. თუ ეს შესაძლებელია, ჩვენ შეგატყობინებთ შეცვლილი ფასის, მომსახურების ვადის ან სხვა ნებისმიერი პარამეტრის ცვლილების შესახებ, რაც გამოწვეული იქნება თქვენი მოთხოვნილი ცვლილების შედეგად. იმ შემთხვევაში თუ არ ხართ თანახმა მიიღოთ შეცვლილი პირობები, კომპანიას აქვს უფლება შეწყვიტოს ხელშეკრულება. კომუნიკაცია ნებისმიერი საკითხის დასაფიქსირებლად თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ კომპანიის კლიენტთა მომსახურების ცენტრს ან მიმართოთ კომპანიას ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნის გზით. პლატფორმა/ვებგვერდი ელ-ფოსტა ტელეფონის ნომერი შპს „ბიზონ“ [email protected] +995 577 11 08 23 გარდამავალი დებულებები 1. წესებში და პირობებში აღნიშნული სათაურები გამოიყენება მხოლოდ მოხერხებულობისთვის და არ აქვს ზეგავლენა პირობების განმარტებასა და ინტერპრეტაციაზე; 2. კომპანია უფლებამოსილია, სათანადო საფუძვლის არსებობისას ან/და ლეგიტიმური მიზნით, მოსთხოვოს მომხმარებელს, ხოლო ასეთი მოთხოვნის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია კომპანიას მიაწოდოს ნებისმიერი დამატებითი ინფორმაცია და ასევე წარმოადგინოს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც კომპანია მოითხოვს ან განსაზღვრულია საქართველოს კანონმდებლობით; 3. კომპანია იტოვებს უფლებას, ცალმხრივად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მომსახურების გაწევა, თუ ჩათვლის, რომ მომხმარებელი არასწორად, წინამდებარე წესების და პირობების ან საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით მოქმედებს; 4. კომპანია უფლებამოსილია მომხმარებელს შეუწყვიტოს ან შეუჩეროს მომსახურება, თუ მომხმარებელი არღვევს წინამდებარე წესებით და პირობებით განსაზღვრულ წესებს ან საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას. აღნიშნულ შემთხვევაში ზემოხსენებული უფლების განხორციელებისას კომპანია თავისუფლდება ყველა სახის პასუხისმგებლობისგან. 5. კომპანია არ აგებს პასუხს ვებ–გვერდის ფუნქციონირების დროებით შეწყვეტის ან შეფერხების გამო, თუმცა იღებს ყველანაირ ზომას ასეთი შეფერხებების თავიდან ასაცილებლად. 6. კომპანიას უფლება აქვს მატერიალური ან/და ელექტრონული დოკუმენტის სახით შექმნას, მიიღოს, შეინახოს ნებისმიერი დოკუმენტი, შეიტანოს მონაცემებში ცვლილებები ან შესწორებები, გასცეს (გამოსცეს) ნებისმიერი დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია, რომელსაც შეიძლება სამართლებრივი შედეგები მოჰყვეს, აგრეთვე გამოიყენოს ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემა, მართვის ერთიანი ავტომატური საშუალებები, ელექტრონული ხელმოწერა, ელექტრონული ან/და ტექნიკური საშუალებით ხელმოწერა. ელექტრონულ დოკუმენტს და მის ამონაბეჭდს აქვს ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც მატერიალურ დოკუმენტს. დოკუმენტზე ელექტრონული ხელმოწერა, აგრეთვე ელექტრონული ან/და ტექნიკური საშუალებით ხელმოწერა ითვლება მატერიალურ დოკუმენტზე პირადი ხელმოწერის თანაბარი იურიდიული ძალის მქონედ. 7. თუ წინამდებარე პირობების რომელიმე პუნქტი ან მისი ნაწილი რაიმე მიზეზით იქნა გაუქმებული, ბათილად ცნობილი ან შეწყვეტილი, აღნიშნული პუნქტი ან მისი ნაწილი აღარ იქნება გამოყენებული, რაც არ იქონიებს გავლენას პირობების დანარჩენი პუნქტების ნამდვილობაზე; 8. მომხმარებელი კომპანიის წერილობითი თანხმობის გარეშე, არ არის უფლებამოსილი ამ პირობებიდან გამომდინარე უფლებები და მოთხოვნები გადასცეს ან ვალდებულებები გადააკისროს სხვა პირს; 9. იმ შემთხვევებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული პირობებით, მხარეები იხელმძღვანელებენ კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი ურთიერთობის მარეგულირებელი ნორმებით ან/და დამატებით შეთანხმებული პირობებით; შეკვეთის მიღება 1. თქვენი შეკვეთის მიღება მოხდება მაშინ, როდესაც მივიღებთ განაცხადის ფორმას და მომსახურების ღირებულებას. 2. თუ ჩვენ ვერ/არ მივიღებთ თქვენს შეკვეთას, ამის შესახებ წერილობით შეგატყობინებთ და არ დაგირიცხავთ მომსახურების ღირებულებას. ეს შეიძლება მოხდეს: სერვისის ხელმისაწვდომობის მიზეზით, აქტივის ტიპის გამო (რომელსაც ჩვენ ვერ ვფარავთ) ან იმიტომ, რომ დავადგინეთ მომსახურების ფასის შეუსაბამობას. მომსახურების ღირებულება და გადახდის წესი 1. მომსახურების ფასები (რომელიც მოიცავს დღგ-ს) განთავსებულია პლატფორმაზე, მომსახურების აღწერის გვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისთვის განაცხადის გამოგზავნამდე. 2. მომხმარებელი აცხადებს უპირობო და გამოუხმობად თანხმობას, მომსახურების ღირებულების გადახდა მოხდეს ავანსად, გამოწერილი ინვოისის საფუძველზე, უნაღდო ანგარიშწორების გზით, ინვოისის გამოწერიდან 3 სამუშაო დღს განმავლობაში. Bizon.ge-ის მიერ მომსახურების გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების წესი 1. კომპანია უფლებამოსილია, ცალმხრივად, თავისი შეხედულებისამებრ ყოველგვარი მიზეზის/საფუძვლის გარეშე მოახდინოს მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციის/ოპერაციის/შეკვეთის გაუქმება ნებისმიერ დროს. 2. მომხმარებლის მიერ განხორციელებული/დაფიქსირებული ტრანზაქციის/შეკვეთის კომპანიის მხრიდან ამ თავში განსაზღვრული საფუძვლით გაუქმების შემთხვევაში, კომპანია ვალდებულია მომხმარებელს, იმავე ანგარიშზე და იმავე ოდენობით დაუბრუნოს თანხა, რაც მომხმარებელმა გადაიხადა ტრანზაქციის/შეკვეთის გაუქმებამდე. კომპანიის მიერ თანხის დაბრუნების შემთხვევაში, კომპანიის მიერ მომხმარებლის წინაშე არსებული ვალდებულება ითვლება შესრულებულად და კომპანიას არ შეიძლება დაეკისროს რაიმე სხვა სახის ვალდებულება გარდა ზემოაღნიშნულისა. 3. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მომსახურების მიღების შემდგომ თანხის უკან დაბრუნებასთან დაკავშირებით ნებისმიერი სახის მოთხოვნის დაკმაყოფილება წარმოადგენს კომპანიის ერთპიროვნულ ნებას და კომპანიას უფლება აქვს უარი განაცხადოს თანხის დაბრუნებასზე. მომსახურების ღირებულების ცვლილების პირობა გაითვალისწინეთ, რომ პლატფორმაში, განაცხადის გვერდზე მითითებული პროდუქტის ღირებულება შეიძლება იყოს არასწორი ან შეიცვალოს (ტექნიკური თუ ადამიანური შეცდომის, ფასების ცვლილებისა თუ სხვა მიზეზების გამო). კომპანია უფლებამოსილია გაზარდოს ან შეამციროს პლატფორმაზე დაფიქსირებულ მომსახურების ღირებულება ნებისმიერ დროს, რომლის თაობაზეც განაცხადის მიღებისას შეატყობინებს მომხმარებელს. თუ მომხმარებელი არ დაეთანხმება შეკვეთილი მომსახურების ახალ პირობას/ღირებულებას, მომხმარებლის მიერ დაფიქსირებული შეკვეთა გაუქმდება Bizon.ge-ის მიერ ცალმხრივად. მომსახურების ჩაბარების წესი 1. მომხმარებელი პლატფორმის საშუალებით შეძენილი მომსახურების ჩაბარებას შეძლებს დასკვნის სახით, როგორც ელექტრნოული, ისე ფიზიკური სახით, მომხმარებლის სურვილის მიხედვით. 2. ელექტრონული დასკვნა მომხმარებელს ეგზავნება ელექტორნული ფოსტის მისამართზე, წინასწარ შეთანხმებულ ვადებში. 3. მომზადებული დასკვნის ფიზიკური ეგზემპლიარის მიმღები/ჩამბარებელი შეიძლება იყოს:       • თავად შემძენი (მომხმარებელი) პირადად;       • მომხმარებლის მიერ მითითებული ნებისმიერი სხვა პირი. 4. თუ მომხმარებელი არ იბარებს შეძენილი მომსახურების დასკვნას პირადად და სურს, რომ მის ნაცვლად ჩაიბაროს სხვა პირმა, ასეთ შემთხვევაში, მან კომპანიას უნდა მიაწოდოს ჩამბარებლის პირადი მონაცემები. კერძოდ, სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და მისამართი, რათა კომპანიამ მოახდინოს ჩამბარებლის სწორად იდენტიფიცირება და პროდუქტის ჩაბარება. 5. მომსახურების დასრულების ვადები განთავსებულია პლატფორმაზე, მომსახურების აღწერის გვერდზე და ხელმისაწვდომია ყველა მომხმარებლისთვის განაცხადის გამოგზავნამდე. 6. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ჩვენი კონტროლის მიღმა შეფერხებებზე. თუ ჩვენი სერვისების მიწოდება დაგვიანებულია ჩვენი კონტროლის მიღმა მოვლენის გამო, მაშინ ჩვენ დაგიკავშირდებით რაც შეიძლება მალე, რომ შეგატყობინოთ აღნიშნულის შესახებ და მივიღებთ ზომებს დაგვიანების ეფექტის შესამცირებლად. თუ მსგავსი შეფერხების აღმოფხვრა შეუძლებელია, კომპანია უფლებამოსილია შეწყვიტოს მომსახურების გაწევა. მოძრავი ქონების შეფასება/ინსპექტირება 1. მომხმარებელი უფლებამოსილია, პლატფორმის მეშვეობით კომპანიას დაუკვეთოს შეფასების ან/და ინსპექტირების მომსახურება. შეფასების/ინსპექტირების მომსახურების დაკვეთის სურვილის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია მოთხოვნა დააფიქსიროს განაცხადის პლატფორმაზე შევსების ან მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდთან სატელეფონო/ჩატით მიმართვის გზით. 2. შეფასების/ინსპექტირების მომსახურების თაობაზე განაცხადის შევსებისას დამკვეთი დამატებით უთითებს შეფასების/ინსპექტირების განსახორციელებლად საჭირო ინფორმაციას; ასეთი ინფორმაცია მოიცავს მოძრავი ქონების აღწერას და მდებარეობას, დამკვეთის პირად ინფორმაციას და შესაძლოა დამატებით მოიცავდეს მესამე პირთა პირად ინფორმაციას, თუ დამკვეთი არ არის შეფასებას დაქვემდებარებული მოძრავი ქონების მესაკუთრე. 3. შეკვეთის გაფორმებით დამკვეთი ადასტურებს რომ:       მოპოვებული აქვს ყველა საჭირო თანხმობა მესამე პირის (მოძრავი ქონების მესაკუთრის ან ქონებაზე უფლებამოსილი სხვა პირის) პირადი ინფორმაციის განთავსებასთან დაკავშირებით და აცნობიერებს, რომ აღნიშნული პირობის შეუსრულებლობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პასუხისმგებლობა სრულად დაეკისრება დამკვეთს.       მოძრავი ქონების მესაკუთრისგან ან ქონებაზე უფლებამოსილი სხვა პირისგან მოპოვებული აქვს ყველა საჭირო თანხმობა მოძრავი ქონების მესამე პირებისთვის, მათ შორის Bizon.ge-ის წარმომადგენლებისთვის ჩვენებაზე და ქონების Bizon.ge-ის მიერ შეფასებაზე/ინსპექტირებაზე. ამასთანავე, აღნიშნული პირობის შეუსრულებლობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პასუხისმგებლობა სრულად დაეკისრება დამკვეთს. 4. დამკვეთი ვალდებულია შეკვეთის თაობაზე ინფორმაცია მიაწოდოს მოძრავი ქონების მესაკუთრეს/კანონიერ მფლობელს. 5. განაცხადის შევსებისას დამკვეთი უთითებს შესაფასებელი/შესამოწმებელი მოძრავი ქონების ტიპს. დამკვეთი აცნობიერებს, რომ შეფასების ღირებულება დამოკიდებულია შესაფასებელი/შესამოწმებელი ქონების ტიპზე და იმ შემთხვევაში, თუ ინსპექტირებისას აღმოჩნდება, რომ შესაფასებელი/შესამოწმებელი ქონების ტიპი ფაქტობრივად არ ემთხვევა დამკვეთის მიერ განაცხადში განსაზღვრულ ტიპს, დამკვეთი მზადაა კომპანიას აუნაზღაუროს დამატებითი ღირებულება. 6. შეფასების/ინსპექტირების ანგარიშის შესრულების ღირებულება და ვადები განისაზღვრება დამატებით მხარეთა შორის დადებული ხელშეკრულებით შეფასების მომსახურების შესახებ. 7. შეფასების/ინსპექტირების ანგარიშის დამკვეთისათვის გადაგზავნის ვადის ათვლა დაიწყება მას შემდეგ, რაც კომპანიასა და დამკვეთს შორის შედგება მინიმუმ წერილობით დადასტურებული შეთანხმება მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებით და დამკვეთი მოახდენს მომსახურების ღირებულების ანგარიშსწორებას. 8. შეფასების/ინსპექტირების სერვისის გაუქმება მომხმარებლის მხრიდან შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ Bizon.ge-ის მხრიდან არ დაწყებულა მომსახურების გაწევა. შეფასების/ინსპექტირების სერვისის გაუქმებისთვის მიმართეთ Bizon.ge-ის მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდს. 9. თუ მომხმარებელი ვერ უზრუნველყოფს ქონებაზე წვდომას (და ამის საფუძვლიანი მიზეზი არ გაქვთ), რათა შევასრულოთ სრულფასოვანი მონიტორინგი, როგორც ეს არის განსაზღვრულია კომპანიის სტანდარტებით, ჩვენ უფლება გვაქვს დაგარიცხოთ დამატებითი გადასახადი, რათა მოვახდინოთ გაწეული ხარჯების კომპენსაცია. თუ, მიუხედავად ჩვენი გონივრული ძალისხმევისა, ჩვენ ვერ მოვახერხეთ ქონების ინსპექტირება განმეორებითი მცდელობისას, კომპანიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დავაკისროთ მომხმარებელს პირგასამტეხლო მომსახურების ღირებულების 50%-ის ოდენობით, რათა მოვახდინოთ დახარჯული რესურსების კომპენსაცია. 10. კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი მომსახურების დაგვიანებით მიწოდებაზე ან სერვისების რომელიმე ნაწილის არ მიწოდებაზე, თუ ეს გამოწვეულია იმით, რომ თქვენ არ გვაძლევთ ნებართვას ან/და ვერ უზრუნველყოფთ, განვახორციელოთ ინსპექტირება ჩვენ მიერ მოთხოვნილ გონივრულ ვადაში. 11. სრულფასოვანი სერვისის მისაღებად, შესაძლებელია საჭირო გახდეს დამატებითი ინფორმაციის გამოთხოვა მომხმარებლისგან. თუ მომხმარებელი უარს აცხადებს დამატებითი ინფორმაციის მოწოდებაზე, ან შეუძლებელია ამგვარი ინფორმაციის მომხმარებლისგან მიღება, კომპანიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მომხმარებელს დააკისროს გონივრული პირგასამტეხლო მომსახურების ღირებულების 50%-ის ოდენობით, რათა მოვახდინოთ დახარჯული რესურსების კომპენსაცია 12. კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი მომსახურების დაგვიანებით მიწოდებაზე ან სერვისების რომელიმე ნაწილის არ მიწოდებაზე, თუ ეს გამოწვეულია იმით, რომ თქვენ არ გვაწვდით ჩვენ მიერ გამოთხოვილ ინფორმაცის გონივრულ ვადებში.

ონლაინ დახმარება